Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP

Dofiansowanie ZUS na poprawę BHP

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

Wnioskodawca może otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z ZUS w wysokości nawet do 300 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania ZUS wynosi 80% wartości projektu liczonego w cenach brutto.

Dofinansowanie ZUS

Na co można otrzymać dofinansowanie ZUS?

W ramach konkursu na dotację mogą liczyć projekty, które dotyczą: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dzięki dotacji na BHP można będzie sfinansować takie działania jak np.: modernizacja instalacji technicznych, zakup urządzeń wentylacyjnych i odpylających, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, wymiana oświetlenia, ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi i wiele, wiele innych…

Jakie działania podlegają dofinansowaniu ZUS?

Dofinansowaniu ZUS podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetyczny;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • wyposażenie służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Planując projekt należy również zwrócić uwagę na zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami BHP oraz z Katalogiem działań inwestycyjnych i doradczych stanowiącym załącznik nr.4 dokumentacji konkursowej.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie ZUS?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek ZUS, który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, tzn. spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie ZUS?

Wypełnienie i wysyłanie wniosku o dofinansowanie projektu jest proste i można to zrobić samodzielnie. Natomiast opracowanie dokumentacji BHP należy powierzyć specjalistom. Wniosek podpisują, wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy. Do wniosku należy załączyć m.in. dokumenty rejestrowe wnioskodawcy, zaświadczenia, oferty handlowe, kosztorysy, dokument potwierdzający prawo dysponowaniem obiektem,  oceny ryzyka zawodowego, pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych, koncepcję lub projekt techniczny oraz inne zgodnie z regulaminem

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl

Na co należy zwrócić uwagę opracowując dokumentację projektu?

Należy przyłożyć szczególną wagę do poprawności merytorycznej dokumentacji podlegającej ocenie, w tym przede wszystkim ocenie ryzyka zawodowego, ocenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem. Oceny ryzyka zawodowego muszą zawierać w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego (w przypadkach wymienionych w Katalogu działań), w tym pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy wykonane wyłącznie przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166, z późn. zm.).

Oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (w przypadkach wymienionych w Katalogu działań).

Na podstawie dokumentów potwierdzających przeprowadzone: badania, pomiary stężenia i natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy itp. wymagane jest określenie wskazanych we wniosku wskaźników bezpieczeństwa i higieny pracy, poziomów ryzyka związanych z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi u wnioskodawcy.

Opracowując dokumentację należy wziąć pod uwagę, iż przedmiotem oceny jest oddziaływanie projektu na poprawę BHP:

 • ocena, w jaki sposób osiągnięcie celów projektu przełoży się bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy u wnioskodawcy, np.: na podstawie liczby osób, które zostały objęte projektem, poziomu ryzyka zawodowego, itp.;
 • weryfikacja wskazanych rezultatów, jakie mają być osiągnięte w trakcie realizacji projektu, w tym wartości początkowe i docelowe, sposób w jaki zostaną one zmierzone /zweryfikowane oraz na ile wynikają z planowanych działań przewidzianych w projekcie.

Realizacja projektu z dofinansowaniem ZUS

Po przyznaniu dotacji następuje zawarcie Umowy o dofinansowanie z ZUS. Realizacja projektu musi nastąpić w okresie nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Wypłata środków następuje w dwóch transzach:

 • I transza (60%) w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po zawarciu Umowy;
 • II transza w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zakładu odbioru Projektu.

Środki z otrzymanego dofinansowania ZUS muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres trzech lat, po zatwierdzeniu odbioru projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości projektu jest utrzymanie stanowisk pracy objętych dofinansowaniem, w tym zatrudnienia pracowników na poziomie podobnym do stanu na dzień odbioru projektu. Beneficjent musi również liczyć się z przeprowadzeniem kontroli na różnych etapach projektu i po jego zakończeniu, w tym m.in. w celu sprawdzenia zgodności zakupów zgodnie z wnioskiem, a także dokumentacji projektu. Uwaga: w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy, ZUS może bez uprzedzenia przeprowadzić wizytę monitorującą u wnioskodawcy, w zakresie potwierdzenia danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Potrzebujesz informacji?

Skontaktuj się z nami aby umówić się na bezpłatną konsultację!

Zadzwoń – 602 240 481

Nasze Artykuły

dofinansowanie dotacja

Diagnoza projektu

Wstępna diagnoza projektu jest kluczowym etapem przygotowań do jego realizacji. Pozwala zweryfikować poprawność założeń projektu oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Czytaj dalej
Obsługa Funduszy Unijnych

Analiza Kryteriów

 Analiza zgodności projektu z wytycznymi programów operacyjnych. Diagnoza powinna przebiegać w oparciu o dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo, informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, np. Internet,

Czytaj dalej