Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP

Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne doradztwo na etapie aplikowania oraz rozliczenia projektów z dotacji ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Na czym polega dofinansowanie ZUS?

Czy chcecie Państwo poprawić bezpieczeństwo oraz jakość i wydajność w swojej firmie?

 • W ramach konkursu na dotację mogą liczyć projekty, które dotyczą: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
 • Dzięki dofinansowaniu na BHP możecie teraz sfinansować takie działania jak np.: modernizacja instalacji technicznych, zakup urządzeń wentylacyjnych i odpylających, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, wymiana oświetlenia, ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi i wiele, wiele innych…
Dofinansowanie ZUS

Oferujemy profesjonalne wsparcie w realizacji projektu z dofinansowaniem ZUS

Wniosek

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, kompletacja załączników, obsługa na etapie oceny.

Rozliczenie

Rozliczenie projektu - obsługa wniosków o płatność, kontrola realizacji projektu oraz procedowanie zmian.

Doradztwo

Konsultacje w zakresie realizacji projektu, w tym, monitoring dokumentacji BHP, przygotowanie do kontroli instytucji.

Pozyskaj do 300 tyś zł dofinansowania z ZUS na poprawę BHP

%
Poziom dofinansowania
tyś zł
na inwestycje
tyś zł
na dordztwo
lipca
termin

Jeżeli zamierzają Państwo realizować projekt z dofinansowaniem ZUS to jesteśmy do dyspozycji.

Posiadamy ponad 14 letnie doświadczenie w realizacji projektów dotacyjnych.

 Prawidłowe opracowanie wniosku o dofinansowanie a następnie rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków ZUS wymaga doskonałej znajomości obowiązujących zasad, wytycznych i procedur. Dlatego jesteśmy przekonani, że obsługę projektu warto powierzyć profesjonalistom. Pozwala to uniknąć wielu błędów oraz oszczędzić czas.

Zakres naszej obsługi obejmuje:

 1. Wstępna analiza i weryfikacja koncepcji projektu. Ocena szans uzyskania dofinansowania. Konsultacje w zakresie wymaganych przez ZUS dokumentów, w tym oceny ryzyka.
 2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie, analiz.
  Przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku, a także weryfikacja tych z zakresu BHP dostarczonych przez klienta.
 3. Monitoring procesu oceny wniosku o dofinansowane, obsługa dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej.
 4. Rozliczanie projektu, obsługa wniosków o płatność, opracowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja kwalifikowalności wydatków.
 5. Monitorowanie realizacji, raportowanie problemów i niezgodności dokumentacji projektowej z warunkami dofinansowania, kontrola realizacji harmonogramu, bieżące konsultacje, procedowanie zmian w projekcie.
 6. Monitoring i audyt – przygotowanie dokumentacji do kontroli ze strony odpowiedniej instytucji, obsługa korespondencji oraz bieżące kontakty z Instytucjami.

Potrzebujesz informacji?

Nie czekaj! Skontaktuj się nami a my zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z ZUS.

Pytania i odpowiedzi

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetyczny;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • wyposażenie służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek ZUS, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 zł.

Dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla inwestycji – do 299 000 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000 zł, w tym:
  299 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 000 zł dla działań doradczych.

Poziom dofinansowania: 80% wartości projektu.

Ponadto limity wydatków na poszczególne zakupy muszą być zgodne z katalogiem działań inwestycyjnych i doradczych ZUS.

Wniosek należy złożyć w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl

Ogłoszenie o konkursie