Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP

Konkurs Nr 2022.01. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Dofinansowanie działań płatnika składek ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty, które dotyczą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

Termin naboru: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.
Więcej o programie

Potrzebujesz informacji?

Potrzebujesz środków na modernizację  swojego przedsiębiorstwa?

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci uzyskać dotację!

Zadzwoń – 602 240 481

Szczegóły dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetyczny;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • wyposażenie służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek ZUS, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Minimalna kwota dofinansowania: 10 000 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000 zł.

Dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla inwestycji – do 299 000 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – do 300 000 zł, w tym:
  299 000 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 000 zł dla działań doradczych.

Poziom dofinansowania: 80% wartości projektu.

Ponadto limity wydatków na poszczególne zakupy muszą być zgodne z katalogiem działań inwestycyjnych i doradczych ZUS.

Share on email