O Nas

Potrzebujesz informacji?

Now Act Consulting - profesjonalne wsparcie przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksową obsługę projektów na każdym etapie realizacji – od pomysłu do przemysłu. Posiadamy wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenie zarówno w obszarze funduszy unijnych jak i zarządzaniu.

KOMPETENCJE – Udziałowcami i współpracownikami  naszej firmy są eksperci posiadający 25 lat praktyki zawodowej w konsultingu i biznesie, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Nasi eksperci ukończyli renomowane uczelnie krajowe – Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, a także międzynarodowe studia MBA – London Business School, HEC School of Management, Norwegian School of Economics, ESSEC IMIA.

DOKUMENTACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – Posiadamy udokumentowane doświadczenie poparte wysoką skutecznością w zakresie przygotowania kompletnych dokumentacji projektowych, które otrzymały dotacje z funduszy unijnych, przede wszystkim na nowe inwestycje. 

OCENA PROJEKTÓW UNIJNYCH – Nasi eksperci uczestniczyli w komisjach konkursowych i ocenach merytorycznych innowacyjnych projektów inwestycyjnych w perspektywie 2007-13.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH – Skutecznie rozliczyliśmy dziesiątki projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Zakres naszych usług obejmował całość procesu, w tym sporządzanie wniosków o płatność (generator), audyt, przygotowanie beneficjentów do monitoringu.

KOMERCJALIZACJA  – Wprowadzaliśmy na rynek polski niszowe przedsięwzięcia gospodarcze typu start-up, a także dokonywaliśmy komercjalizacji innowacyjnych usług oraz e-usług.

INNOWACJE – Posiadamy znajomość zagadnień związanych z innowacyjnością oraz transferem technologii – braliśmy udział w międzynarodowym projekcie IMP3rove w ramach inicjatywy Europe INNOVA (Europejskie konsorcjum kierujące projektem prowadzone przez A. T. Kearney ),

SZKOLENIA I DORADZTWO – uczestniczyliśmy jako trenerzy i konsultanci w projektach szkoleniowo – doradczych dla firm sektora MŚP, w tym m.in. prowadziliśmy warsztaty i konsultacje w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcia inicjatyw typu spin – off.

Outsourcing kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych.

Pomożemy Ci na każdym kroku

Analiza projektowa

Analiza projektowa - przeprowadzenie szczegółowej analizy, weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, również pod kątem wymagań dotacji unijnych. Pierwszym filarem analizy projektowej jest Audyt Potrzeb Rozwojowych, na podstawie którego możliwe będzie opracowanie Planu Rozwojowego w formie biznes planu lub studium wykonalności planowanych projektów.

Obsługa projektu

Obsługa projektu obejmuje: Wstępna analiza projektu (ów) i ocena szans uzyskania dofinansowania oraz opracowanie koncepcji realizacji; konsultacje na etapie przygotowania projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo na etapie oceny w trakcie rozpatrywania wniosku.

Realizacja projektu

Rozliczanie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność i obsługa systemu SL2014, opracowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie i zasad kwalifikowalności kosztów, opracowanie dokumentacji konkursowych, sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Na etapie realizacji projektu oferujemy możliwość współpracy na zasadach stałej obsługi:

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na projekty B+R - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach.

OZE

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na projekty IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.