Każde przedsiębiorstwo, które zamierza skorzystać z dotacji niezależnie od tego czy są to projekty inwestycje, wsparcie działań B+R, czy też dotacje na ochronę środowiska powinno odpowiednio przygotować się do procesu aplikowania zarówno od strony formalno-prawnej jak i merytorycznej. Dobre przygotowanie do naborów jest kluczową kwestią, zwłaszcza że w nowej perspektywie na bezpośrednie dotacje będą mogły liczyć tylko innowacyjne projekty o wysokim potencjale rozwojowym, które zdobędą odpowiednio dużo punktów (tzw. lista rankingowa). Wielu obszarów projektowych, nie uda się ukształtować w ostatniej chwili, np. w momencie ogłoszenia konkursu, w związku z czym procedury przygotowawcze należy rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Często popełnianym przez przedsiębiorców błędem jest całkowite zdanie się na ‘inwencję twórczą’ konsultanta opracowującego wniosek i zminimalizowanie zaangażowania własnego. Natomiast dobrze napisany wniosek charakteryzuje nie tylko przyznanie dotacji ale również możliwość realizacji opisanego przedsięwzięcia zgodnie ze złożonym harmonogramem. Wnioskodawca powinien zatem zdawać sobie sprawę z konsekwencji jakie wynikają z zawartych w dokumentacji opisów, zwłaszcza że w przypadku innowacyjnych projektów występuje znacznie większy poziom nieprzewidywalności ich realizacji. Należy zatem przeprowadzić wstępną analizę projektu (ów) pod kątem wymagań konkursowych, dokonać oceny szans uzyskania dofinansowania i rekomendacji najlepszego źródła dofinansowania z uwzględnieniem specyfiki planowanych działań. Ponadto projektodawca powinien przeprowadzić własną analizę wykonalności projektu zarówno finansową jak i czasową. Dla części projektów konieczny będzie montaż finansowy, gdyż poszczególne działania – koszty, mogą być finansowane z różnych programów. Niewątpliwie bardziej komfortową sytuację mają przedsiębiorcy, którzy są zdeterminowani zrealizować swój projekt niezależnie od decyzji o przyznaniu dofinansowania. W kolejnych częściach przedstawimy wybrane elementy analizy przedwdrożeniowej (przedprojektowej).