PROJEKTY - MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2021–2027

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 fundusze skierowane będą do sektora MŚP, start-upów, indywidualnych innowatorów, samorządów. 

Środki dostępne będą w ramach następujących programów: 

Potrzebujesz informacji?

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW W ROKU 2022

Pomożemy Ci na każdym etapie realizacji

Analiza projektowa

Analiza projektowa pozwala na rzetelną ocenę merytoryczną projektu. Przeprowadzenie szczegółowej analizy, w tym m.in. weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, diagnozy innowacyjności pozwala uściślić koncepcję oraz realnie ocenić szanse uzyskania finansowania projektu.

Obsługa projektu

Kompleksowa obsługa projektu obejmuje konsultacje na etapie dostosowania założeń projektu do wymagań konkursowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami oraz doradztwo na etapie oceny w trakcie rozpatrywania wniosku.

Realizacja projektu v

Nasza obsługa obejmuje koordynację działań oraz rozliczanie projektu, monitoring harmonogramu, weryfikację zgodności z wymaganiami umowy o dofinansowanie, przygotowanie wniosków o płatność, opracowanie zamówień konkursowych oraz przygotowanie do kontroli projektu.

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na projekty B+R - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach.

OZE

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na projekty IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.