Usługi

Kompleksowa obsługa funduszy unijnych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w opracowaniu dokumentacji projektowej, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Wiemy, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia oceny projektu, ale również możliwości jego realizacji. Dlatego też angażujemy klienta w cały proces, rzetelnie informując o skutkach i zagrożeniach przyjętych założeń. Nie podejmujemy się współpracy, jeżeli projekt nie rokuje szansy na sukces. Zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście i kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od opracowania koncepcji projektu, aż do jego rozliczenia.

Nasza oferta jest kompletna i obejmuje całość procesu obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych.

Potrzebujesz informacji?

Outsourcing kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych z dotacji unijnych.

Pomożemy Ci na każdym kroku

Analiza projektowa

Analiza projektowa - przeprowadzenie szczegółowej analizy, weryfikacji istniejących pomysłów oraz założeń projektowych, również pod kątem wymagań dotacji unijnych. Pierwszym filarem analizy projektowej jest Audyt Potrzeb Rozwojowych, na podstawie którego możliwe będzie opracowanie Planu Rozwojowego w formie biznes planu lub studium wykonalności planowanych projektów.

Obsługa projektu

Obsługa projektu obejmuje: Wstępna analiza projektu (ów) i ocena szans uzyskania dofinansowania oraz opracowanie koncepcji realizacji; konsultacje na etapie przygotowania projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo na etapie oceny w trakcie rozpatrywania wniosku.

Realizacja projektu

Rozliczanie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność i obsługa systemu SL2014, opracowanie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, weryfikacja poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie i zasad kwalifikowalności kosztów, opracowanie dokumentacji konkursowych, sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Na etapie realizacji projektu oferujemy możliwość współpracy na zasadach stałej obsługi:

Obszary specjalizacji

Projekty B+R

Dotacje na projekty B+R - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

INNOWACJE MŚP

Dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach.

OZE

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

PROMOCJA MŚP

Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy.

ICT

Dotacje na projekty IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja.

START UP

Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju.